Privacy beleid

Privacy beleid  Vereniging Volksfeest Corle (VVC)
 
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Volksfeest Corle  verwerkt van haar leden c.q. intekenaren, sponsoren en donateurs.
Indien je lid wordt van Vereniging Volksfeest Corle, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging Volksfeest Corle verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens, in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
Verantwoordelijke 
 
Vereniging Volksfeest Corle, gevestigd aan de Keizerstraat 9, 7102 DL Winterswijk, KvK nummer 40.103627, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.
 
Contactgegevens
 
Vereniging Volksfeest Corle, Henk te Kronnie, Veenhuisweg 2, 7119 AS Winterswijk Corle, 0543 513839 / 06 30683122 (voorzitter). 
 
Functionaris Gegevensbescherming
 
Yvette Damkot is aangesteld als functionaris gegevensbescherming van Vereniging Volksfeest Corle. Zij is te bereiken via: vvc@corle.eu  of 06 27306549
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Vereniging Volksfeest Corle verwerkt je persoonsgegevens omdat we samen Volksfeest vieren of omdat je bij andere activiteiten in Corle betrokken bent en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
 
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de functionaris gegevensbescherming. Je e-mailadres en telefoonnummer zijn toegankelijk voor de bestuursleden om contact met je te onderhouden.
Wanneer een e-mail aan meerdere personen wordt verzonden gebeurt dit altijd onder BCC, zodat jouw e-mailadres niet voor andere geadresseerden zichtbaar is.
 
VVC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– om je te kunnen informeren over onze activiteiten
– om contributie en de bijdrage voor het Volksfeest of andere activiteiten te kunnen innen en het verrichten van incidentele betalingen aan leden.
 
VVC maakt gebruik van
 
– Rabobank Telebankieren. In dit programma worden alleen de naamgegevens en het IBAN/Rekeningnummer verwerkt. Incidenteel wordt dit gebruikt om een betaling te kunnen doen en alleen nadat betrokkene zijn/haar rekeningnummer heeft doorgegeven. Uitsluitend de penningmeester van Vereniging Volksfeest Corle heeft toegang tot deze gegevens.
Via de volgende link is meer informatie over de gegevensbescherming te lezen van de Rabobank. https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy
 
-Kentico Content Management System voor het onderhouden van de website. VVC gebruikt een gedeelte van deze website, die valt onder de verantwoordelijkheid van Corles Belang.
 
Bewaren persoonsgegevens
 
Vereniging Volksfeest Corle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot maximaal 6 maanden na afmelding.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Vereniging Volksfeest Corle verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor activiteiten in Corle, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Indien voor activiteiten als Kerstfeest of Palmpasen persoonsgegevens nodig zijn voor de organiserende commissie, zullen uitsluitend de noodzakelijke gegevens verstrekt worden. De verantwoordelijke persoon van de organiserende commissie krijgt die gegevens uitsluitend nadat deze getekend heeft dat de privacy gewaarborgd is.
 
De leden van de feestcommissie krijgen een adreslijst met daarop uitsluitend de relevante gegevens om alle adressen langs te kunnen gaan met de intekenlijst. Per buurt moet een commissielid tekenen dat hij/zij ervoor zorg draagt dat de privacy gewaarborgd is.
 
Indien een commissie of een derde een mail aan de leden wil sturen dan zal deze mail (BCC) worden verzonden door de functionaris gegevensbescherming, zodat je mailadres niet bij derden komt. Je gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld.
 
Foto’s
 
Tijdens de verschillende evenementen worden foto’s gemaakt, die o.a. op de website worden geplaatst. Het staat eenieder vrij om hier, zonder opgaaf van reden, bezwaar tegen te maken. De betreffende foto(‘s) worden dan op de kortst mogelijke termijn van de site verwijderd en vernietigd.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Voor het corrigeren of verwijderen dien je contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming (zie boven). Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging Volksfeest Corle. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar: vvc@corle.eu
 
Vereniging Volksfeest Corle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Vereniging Volksfeest Corle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via vvc@corle.eu of met de voorzitter.