Optochtreglement

Optochtreglement Vereniging Volksfeest Corle.      

Dit optochtreglement wordt uitgereikt aan iedere deelnemende corsogroep. De corsogroep zorgt ervoor dat de chauffeur van het (trekkend) voertuig van tevoren kennis kan nemen van de inhoud hiervan.

Bij het bestuur van de Vereniging Volksfeest Corle (VVC) bestaat een algemeen besef dat er heldere afspraken moeten zijn om het trekken van de corsowagens aantrekkelijk te maken en te houden voor deelnemers en publiek. Onderstaand zijn deze afspraken vastgelegd. Uitgangspunten hierbij zijn de veiligheid en het vlot rondtrekken van de optocht. Dit zijn de twee belangrijkste criteria waar, voorafgaande aan en tijdens de optocht, aan getoetst wordt. De veiligheid staat te allen tijde voorop.

Of een wagen aan de veiligheidseisen voldoet wordt getoetst door of namens het bestuur van de VVC. Als een corsowagen niet aan de eisen voldoet worden, in overleg met de betreffende corsogroep en het bestuur, maatregelen genomen om de onveiligheid op te heffen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een corsogroep opgedragen krijgt om een bepaalde constructie aan te passen of te verstevigen. In het ergste geval kan het betekenen dat een wagen niet mag deelnemen of uit de optocht gehaald wordt. Gezond verstand vormt hierbij een belangrijke factor.

Om mee te mogen doen met de optocht gelden de volgende voorwaarden:

– Het voertuig moet voldoende verzekerd zijn. De eigenaar/bestuurder moet dit bij zijn eigen verzekering doorgeven dat het voertuig voor een optocht wordt gebruikt.

– De bestuurder moet beschikken over een voor het voertuig vereist rijbewijs en heeft voldoende ervaring om met het voertuig te rijden.

– Om afleiding van de chauffeur te voorkomen mogen geen bijrijders in de cabine / op de trekker.

– De wagenconstructie of aansluitende constructie van de opbouw dient voldoende sterkte te bezitten om ‘stoten’ te kunnen opvangen. Indien zich deelnemers op de wagen bevinden, dient de wagen te zijn voorzien van een dermate degelijke constructie dat zij niet van de wagen kunnen vallen of beklemd kunnen raken.

– Bij gebruik van een aggregaat dient voldoende rekening te worden gehouden met afvoer van rookgassen / ventilatie. Op eenvoudig bereikbare plaatsen dient een uitschakel mogelijkheid (noodstop / hoofdschakelaar) aanwezig te zijn. Voor de elektrische installatie moeten deugdelijke materialen worden gebruikt.

– Ieder voertuig houdt een veilige afstand t.o.v. de voorgaande corsogroep. Deze moet zodanig zijn dat het voertuig veilig tot stilstand gebracht kan worden.

– Uitstekende of opstaande delen dienen geen risicovolle gevolgen voor de stabiliteit tot resultaat te hebben.  Uitstekende delen mogen de veiligheid van deelnemers en publiek nooit in gevaar brengen.

– Er mogen zich geen personen bevinden op de dissel van de aanhangwagen of op de hefarmen of andere uitstekende delen van het voertuig.

– Alle deelnemers moeten aan de achterkant van de wagen opstappen.

– Indien er sprake is van open vuur dient de wagen te beschikken over voldoende daartoe geschikte blusmiddelen. Indien op of aan de wagen brandbare materialen worden gebruikt is open vuur en roken verboden.

– Het is van belang om beperkingen te stellen aan het geluidsvolume dat door een corsowagen geproduceerd mag worden. Langdurige blootstelling aan geluidsniveau´s boven 80db. kan blijvende gehoorschade veroorzaken.

– De corsogroep moet altijd instructies op volgen van het bestuur van VVC en/of de Optochtleider / verkeersregelaars.

– Omdat de optocht plaatsvindt op de openbare weg moet het voertuig voldoen aan alle eisen en beperkingen die de wet daaraan stelt. Hierbij gelden de volgende maten als maximum:

Afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (incl. lading en/of verwisselbare uitrustingsstukken)

breedtelengtehoogte
Landbouwtrekker3,00 m12,00 m4,00 m
Motorrijtuig met beperkte snelheid
2,60 m12,00 m4,00 m
Motorrijtuig met beperkte snelheid als rijdend werktuig3,00 m12,00 m4,00 m
Aanhangwagen3,00 m12,00 m4,00 m
Aanhangwagen met brede banden3,00 m12,00 m4,00 m
Landbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid (rijdend werktuig) met aanhangwagens of verwisselbare getrokken machine3,00 m18,00 m4,00 m

– De corsogroep moet rekening houden met de te rijden route. Indien de route van de optocht over wegen met lage / dichte begroeiing gaat, is het niet toegestaan om bomen en struiken in te korten. De route is ruim van tevoren bekend. Houd daarom rekening met eventuele beperkingen op de route. Hetzelfde is van toepassing op de route van de bouwplaats naar het opstelterrein. Neem indien nodig tijdig contact op met het bestuur om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

– Indien zich deelnemers op het voertuig bevinden mag de hoogte van het gedeelte waarop men staat niet hoger zijn dan 2,50 meter.  Deelnemers op de wagen dienen voortdurend alert te zijn op laaghangende takken e.d.

– Voor grote voertuigen is het van belang dat men in de juiste richting komt aanrijden, zodat het voertuig voor vertrek in de juiste rijrichting staat. Er kan door of namens het bestuur niet geholpen worden om in de juiste richting te komen.

– De corsogroep moet van tevoren kennis nemen van de rijden route, zodat geen opstoppingen ontstaan door bijvoorbeeld een (te) lang voertuig dat een bocht niet kan nemen.

– Het nuttigen van alcoholische drank is tijdens de optocht niet toegestaan

– Een corsogroep die tijdens de optocht of tijdens de stop rommel maakt, dient dit direct na afloop van de optocht op te ruimen.

Iedere groep / ieder voertuig neemt deel voor eigen rekening en risico. Het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door of als gevolg van deelname aan de optocht. Niet voor schade aan deelnemers en niet voor schade aan derden.