Jaarvergadering

1.Opening.

Ad heet iedereen welkom. Aanwezig  zijn Johan Damkot, Peter Kos, Alex Maas, Rianne Krosenbrink, Wim van Eerden, Dianne Berenschot, Joanne te Kronnie, Jan Berenschot, Erik Kruisselbrink, Sanne Leppink, Bennie te Kronnie, Jesper Berenschot, Geert Lammers, Rob Boeijink, Anja de Roos, Ronald Kruisselbrink, Corina Kruisselbrink, Geert Groters, Alex Geurkink, Yvette Damkot, Ad Krosenbrink, Carla Nijenhuis, Henk te Kronnie, Appie te Kronnie en Ruud Hudepohl (verslag).

2. Mededelingen.

Ad opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal woord van welkom aan ons lid van verdienste Wim van Eerden.

– Enkele leden hebben zich afgemeld, waaronder Koning Wilco Lensink.

– Suzan Lensink heeft door Obelink een bedrag van € 100 laten doneren.

– Alle aanwezigen krijgen van de vereniging een kop koffie en twee consumpties aangeboden.

3. Jaarverslag secretaris

Het jaarverslag is door Henk te Kronnie op papier gezet en uitgereikt. Tevens licht hij een aantal belangrijke momenten toe aan de hand van foto’s. Dit waren de voorjaarsactiviteit, 

4-mei-herdenking, het werken van leden op de zwarte cross, twee dagen Volksfeest en de zwerfvuilactie.

Grietje Hanevelt is na zo’n 20 jaren gestopt met de optochtcommissie. Voor haar wordt een opvolger gezocht.

We vinden het goed om te constateren dat er veel jeugd op het feest komt.

Wim van Eerden vraagt naar de opbrengst van de zwerfvuilactie. Dat is € 500,00

4. Financieel verslag van de penningmeester

 Carla Nijenhuis doet uitgebreid verslag omtrent de financiën van de vereniging. In een gedetailleerd overzicht doet ze uit de doeken dat er hier en daar wat verschuivingen zijn geweest in de inkomsten van de spellen. 

Het jaar 2016 is afgesloten met een tekort van € 824,51. Dit wordt verklaard door een drietal zaken;

– De post “consumpties” vormt een grote uitgavenpost. Deze is flink toegenomen doordat het ontbijt op de zaterdag voor het eerst volledig uit de kas is betaald, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. In 2015 stonden hier nog inkomsten tegenover in de vorm van giften in de melkbus.

– De Rodeostier vormde een extra uitgavenpost

– We hebben afgelopen jaar een aantal podiumblokken aangeschaft.

Ondanks dit tekort hebben we nog ruim voldoende in kas. Afgelopen jaar hadden we een meevaller door de leden die op de Zwarte Cross hebben gewerkt voor de vereniging. Voor 2017 wordt dit beperkt in de begroting meegenomen omdat niet zeker is dat we worden ingedeeld.

5. Verslag kascontrole en benoeming nieuw lid kascommissie

Anja de Roos en Rudy Woordes hebben de kascontrole uitgevoerd. Anja geeft aan dat alles perfect in orde was. Rudy doet het volgend jaar weer. Voor Anja treedt Peter Kos in de plaats.

Er volgt een pauze, waarna een groep oud-bestuursleden de vergadering overneemt. Alex Maas, Bennie te Kronnie,  Dianne Berenschot en Peter Kos hebben diverse jaren met Ad Krosenbrink samengewerkt en schenken, op ludieke wijze, aandacht aan het vertrek van Ad uit het bestuur.

6. Bestuursverkiezing

Carla Nijenhuis is aftredend en herkiesbaar. Voor haar hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat Carla, in ieder geval de komende jaren, haar taak als penningmeester blijft vervullen.

Ad Krosenbrink is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur het Yvette Damkot bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat Yvette in het bestuur komt. Yvette gaat het secretariaat van Henk te Kronnie overnemen en Henk wordt voorzitter.

Henk zet als nieuwe voorzitter Ad en Rianne in het zonnetje. Dit gaat vergezeld met de nodige bedankjes, een afscheidscadeau en bloemen. 

7.Activiteiten 2017 

Voor dit jaar staan de volgende activiteiten gepland:

– 8 april: Voorjaarsactiviteit. Omdat de dag erna Palmpasen is, is het thema “Ei”. Met leuke muziek, spellen en verkiezing van de mooiste Palmpasenstok. De intekenlijsten worden na afloop van de vergadering uitgereikt aan de commissieleden.

– 4 mei: Dodenherdenking

– Juli: Werken op de Zwarte Cros (onder voorbehoud)

– 18 en 19 augustus Volksfeest

– Oktober: Zwerfvuilactie

8. Rondvraag

Ronald Kruisselbrink spreekt nogmaals, mede namens Corina, zijn dank uit voor het geweldige feest dat ze als Koningspaar hebben gehad.

Henk te Kronnie is voorzitter van de 4-mei-commissie. Nu hij ook voorzitter van VVC is, wil hij dat eigenlijk wel overdragen aan iemand anders. Ronald Kruisselbrink biedt zich spontaan aan.

De voorzitter sluit de vergadering.